Analiza financijskog poslovanja Udruge

17. ožujka 2015. u našoj je Udruzi provedena „Kontrola na licu mjesta kod krajnjeg korisnika proračunskih sredstava“ u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, a s ciljem zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja javnih sredstava.

Predstavnici Porezne uprave su se pohvalno izrazili o svim vidovima našeg financijskog poslovanja, a iz podužeg izvješća (10 stranica!) izdvajamo završne stavke:

Kontrola je provedena u ovlaštenom računovodstvenom servisu, koji je angažiran od strane udruge.

Udruga vodi dvojno knjigovodstvo, iako nije obveznik.

Sva dokumentacija koja se odnosi na odobrena financijska sredstva Grada Opatije čuva se u računovodstvenom servisu te nam je dana na uvid.

Dokumentacija sadrži izvode s bankovnog računa udruge iz kojih su vidljive sve uplate, a između ostalih i uplate Grada Opatije/prihodi te rashodi/isplate po provedenim aktivnostima te sve popratne knjigovodstvene isprave (računi, uplatnice, isplatnice, putni nalozi i drugo).

Udruga uredno vodi i knjigu blagajne.

Ugovor o sponzoriranju projekta (Klasa: 402-01/14-01/103, Ur.br.: 2156/01-03/01-14-1) u iznosu od 7.500 kn:

u projektu Vlak sjećanja na Auschwitz sredstva su utrošena za financiranje troškova prijevoza 5 učenika srednjih škola s područja Grada Opatije. Ukupan trošak po učeniku iznosio je 1.600 kn, od čega je 1.500 financirao Grad Opatija dok je razliku podmirila udruga iz vlastitih sredstava.

Sredstva za podmirenje troškova prijevoza svih učesnika Vlaka sjećanja prebačena su s računa udruge na račun predsjednika udruge koji je zatim izvršio uplatu u devizama na račun organizatora putovanja (vidljivo iz bankovnih izvoda).

Ugovor o sufinanciranju godišnjeg programa rada (Klasa: 402-01/14-01/09, Ur.br.: 2156/01-03/01-14-

1) u iznosu od 72.500 kn za redovnu djelatnost i

2) u iznosu od 25.000 za obilježavanje obljetnica.

Sredstva za redovno poslovanje utrošena su za sljedeće troškove: režijske troškove (zakup, električna energija, telefon i slično), putne troškove, uredski materijal, računovodstvene usluge, usluge reprezentacije, godišnje članarine te ostale troškove nastale provođenjem aktivnosti (uređenje spomen obilježja, postavke izložbi, radionice itd.)

Sredstva za obilježavanje obljetnica utrošena su najvećim dijelom za obilježavanje Dana antifašizma i to za sljedeće troškove: troškovi promidžbe, troškovi organizacije predavanja i radionica, reprezentacije, putni troškovi i nagrade volonterima.